Použitie teodolitu

Nižšie je opis toho, čo je teodolit.

Veľmi často v rôznych oblastiach činnosti je potrebné merať uhly. Bežný papierový úhlomer tu bude smiešne. Preto existuje špeciálne zariadenie so zaujímavým názvom "theodolite". Jedná sa o meracie zariadenie, ktoré sa používa pri geodetických alebo topografických prieskumoch a práve na stavenisku, ktoré sa používajú na meranie horizontálnych a vertikálnych uhlov. Merania sa vykonávajú pomocou vyhľadávača alebo kompasu.

Použitie teodolitu v stavebníctve

Teodolit je zariadenie určené na meranie horizontálnych a vertikálnych uhlov.

Teodolit: princíp konania

Teodolit sa objavil v 17. storočí. Potom kombinoval v sebe dve užitočné zariadenia: zariadenie na meranie uhlov a ďalekohľad. Dnešné moderné teodolity sú rovnako populárne. Používajú sa v geodézii a pri výstavbe priemyselných budov, kde nielen výroba, ale aj bezpečnosť ľudí závisia od presnosti umiestnenia zariadení.

Prvé teodolity mali nasledujúcu konštrukciu:

Teodolitové zariadenie

Teodolitové zariadenie.

 • nástroj mal goniometrický kruh, jeho iné meno bolo "končatina", v strede ktorej bola šípka, ktorá sa otáčala na ihly, ako ihlica kompasu;
 • na pravítku boli výrezy vybavené závitmi, pomocou ktorých bol výpočet vykonaný;
 • uhlový kruh bol pripojený k hornej časti uhla potrebného na meranie;
 • otáčanie bolo nutné skombinovať uhol s akýmkoľvek závitom, bola to prvá známka;
 • podľa tej istej zásady bola zaznamenaná druhá ochranná známka;
 • rozdiel sa rovná hodnote uhla.

Moderné teodolity sa nelíšia v dizajne a princípe prevádzky, s jediným rozdielom, že došlo k výraznému zlepšeniu dizajnu.

Späť na obsah

Klasifikácia moderných teodolitov

Teodolity sa môžu výrazne meniť. Závisí to od ich charakteristických vlastností. Pozrime sa podrobnejšie na klasifikáciu tohto nástroja.

Odrody teodolitov:

Teodolit v práci

Pre správnu prevádzku musí byť teodolit pevne namontovaný na statív.

 1. Ak vezmeme do úvahy presnosť, nástroje sú rozdelené na presné, technické a vysoko presné. Štandardná odchýlka týchto nástrojov je až 15, viac ako 20 a až 1 sekunda.
 2. Teodolity sa vyznačujú svojim dizajnom. Takže rozlišujte medzi jednoduchými a opakovanými teodolitmi. V jednoduchej forme nástroja je šípka bezpečne pripevnená k vertikálnej osi, zatiaľ čo v prípade opakujúcich sa končatín so šípkou sa otáčajú spoločne a oddelene. Samostatné otáčanie a umožňuje zmeranie uhla opakovaním.
 3. Jednoduché teodolity sú rozdelené na fotografické filmy a tiež na gyrotheodolity. Podľa ich štruktúry sú určené na použitie v určitých oblastiach.
 4. Dnes sa používajú hlavne elektronické teodolity. Tento typ meracieho prístroja má špeciálne zariadenie, ktoré meria súradnice bodov, v dôsledku ktorých sa uskutočňujú výpočty. Navyše toto meracie zariadenie umožňuje pracovať v noci.
Späť na obsah

Moderné teodolity - ktoré z nich sú lepšie?

Doteraz vyrábame dva typy tohto nástroja: optické a elektronické. Nie je možné povedať, ktorá z nich je lepšia. Každý má svoje výhody a nevýhody.

Optický teodolit sa líši len tým, že vyžaduje prípravu na prácu. Musí byť správne nainštalovaný pomocou valcovej úrovne, dodržiavajúc presnú vodorovnú polohu. Má tri skrutky na zdvíhanie. Musia byť správne nastavené, aby sa prístroj dostal do pracovného stavu. Okrem toho má optický teodolit ďalekohľad, ktorý je potrebný na vykonávanie pozorovaní.

Typy overovania teodolitu

Typy overovania teodolitu: a - inštalácia dvoma skrutkami; b - inštalácia na tretej skrutke; kontrola správnosti úrovne inštalácie.

Elektronický teodolit vykonáva merania automaticky. S displejom z tekutých kryštálov presne určuje hodnotu a zobrazí ju na obrazovke. To je práve takéto zariadenie si nepamätám hodnoty. Musia sa používať iba tam, kde je elektrická energia, pretože elektrický nástroj nemá žiadne batérie. V iných prípadoch sa používa aj optické zariadenie.

Návod na použitie je určený pre každé zariadenie ktoréhokoľvek modelu, takže jeho používanie nespôsobí žiadne problémy.

V dôsledku toho môžeme konštatovať, že výber nástroja priamo závisí od osoby, ktorá má byť použitá. Musí rozhodnúť o finančných nákladoch, výhodách a vlastnostiach zariadenia.

Každý model teodolitu má svoje vlastné technické vlastnosti. Výrazne sa líšia vo funkciách, ako sú osvetlenie, zorné pole, ceny, rozdelenie stupnice, chyby atď.

Uvádzame hlavné charakteristiky, ktoré sa vzťahujú na väčšinu odrôd meracieho nástroja:

 • teodolitová hmotnosť s priemerom stánku od 4 do 5 kg;
 • pracovná teplota zariadenia -40 až +50 stupňov Celzia;
 • priemerná chyba zariadenia je 0,1 ";
 • rozdeľovaciu cenu - 1 ";
 • záruka od výrobcu - 3 roky.

Pred zakúpením teodolitu by ste mali starostlivo preskúmať špecifikácie a vystaviť záruku.

Späť na obsah

Pokyny pre teodolit

Používanie akéhokoľvek zariadenia sa musí vykonávať striktne podľa pokynov, ktoré obsahujú návod na použitie.

Pokyny obsahujú uvedené bezpečnostné opatrenia zamerané na správne používanie meracieho prístroja pri realizácii správnych meraní.

Schéma merania zvislých uhlov s teodolitom

Schéma merania vertikálnych uhlov teodolitom.

 1. Meranie horizontálneho uhla. Pred začatím merania umiestnite teodolit do správnej pracovnej polohy. V závislosti od odrody a modelu sa vykonávajú rôzne vyrovnávanie a centrovanie, aby sa dosiahol najpresnejší a najpresnejší indikátor. Ďalej, nastavenie osi otáčania v hornej časti pracovného nameraného uhla sa vykoná na upevnenie indikátorov. Keď kruh "vľavo" vedie potrubie na prvú stranu uhla a fixuje jej hodnotu. Potom otáčaním v smere hodinových ručičiek dosiahne druhá strana, kde je značka tiež pevná. Vypočítajte rozdiel, hodnota sa zapamätá. Rovnaký postup sa vykonáva s kruhom "vpravo". Vypočítajte hodnotu uhla. Ak chcete presne určiť hodnotu nameraného uhla, vezmeme aritmetický priemer dvoch množstiev.
 2. Meranie vertikálneho uhla. Používa vertikálny kruh, v ktorom je spojený stred konca a geometrická os. V tomto prípade musí byť končatina bezpečne upevnená na jednom konci osi. Rovnako ako pri meraní horizontálneho uhla nastavte teodolit v pracovnom stave, v závislosti od modelu a typu. Ďalej by ste mali určiť miesto nuly a potom spočítať horný kruh v dvoch krokoch. Hodnoty v technikách "vpravo", "vľavo" sú vypočítané a zapamätané. Aritmetický priemer bude konečnou hodnotou meraného uhla.

Elektronický a optický teodolit by sa mal používať iba na určený účel. Počas používania sa musí dodržať obsah príručky. Zakúpením teodolitu v špecializovanom obchode automaticky získavate možnosť záručného servisu. Preto v prípade poruchy by ste mali okamžite požiadať o pomoc špecialistu. V opačnom prípade môžete zariadenie úplne vybrať z pracovného stavu.

Pridať komentár