Aký je rozdiel medzi zariadením a vyrovnávaním teodolitu pre

Moderné opravy a stavebné práce nie sú úplné bez použitia presných meracích prístrojov - úrovní. S pomocou ich merajú rozdiel vo výške medzi bodmi priestoru, ktoré sú navzájom vzdialené. V tomto prípade obidva zariadenia poskytujú optický obraz v dôsledku optických rúrok.

Rozdiel medzi teodolitom a úrovňou

Teodolit meria vertikálne a horizontálne uhly a úroveň umožňuje nastaviť presné umiestnenie objektu v priestore.

Tento proces merania sa nazýva vyrovnanie. Môže to byť hydrostatický, barometrický, trigonometrický a geometrický.

Hlavný rozdiel teodolitu z úrovne

Späť na obsah

Hlavné rozdiely pri používaní optických meracích prístrojov

Úroveň zariadenia

Základné nastavenie ovládania.

Rozsiahle používanie laserového meracieho zariadenia v stavebníctve neumožňuje zabezpečiť konečné víťazstvo nad teodolity a úrovňami, ktoré mali vždy tradičné využitie pri vykonávaní geodetických prác. Aký je rozdiel medzi študovanými zariadeniami?

Aký vplyv má chyba na presnosť merania? Existujú špeciálne obmedzenia, ktoré by sa nemali prekročiť? Ako brať do úvahy výšku terénu pre budovanie máp? Na tieto otázky je možné odpovedať, poznať charakteristické vlastnosti teodolitu a vyrovnávanie.

Teodolit je zariadenie, ktoré umožňuje meranie horizontálnych aj vertikálnych uhlov. Nástroj vám umožňuje presne určiť veľkosť nameraných uhlov medzi rôznymi bodmi v priestore. Význam prepojenia budov s určitými bodmi súvisí s meraním uhlov medzi nimi v priestore. Pri zohľadnení získaných výsledkov je možné urobiť označenie obrysu budov, profil cesty a iné množstvá určené presným meraním výsledku.

Merania vykonané pomocou optického teodolitu sú rozdelené do troch tried. To môže zahŕňať také typy zariadení, ako sú:

  1. Presné optické teodolity, ktoré poskytujú chybu v priebehu 2-5 sekúnd, sú takéto modely najbežnejšie počas stavebných prác.
  2. Presnosť, ktorá pomáha zabezpečiť chybu v rozmedzí 1 sekundy.
  3. Technické optické teodolity s presnosťou 1 minútu.

Používajú sa v oblasti pozemkových úprav, v lesníctve a na iných miestach, ktorých štúdium nevyžaduje merania s vysokou presnosťou. Pomocou presných teodolitov môžete sledovať deformácie budov, ktoré sa vyskytujú v priebehu času v závislosti od vplyvu podmienok prostredia a vlastnej hmotnosti stavebných objektov.

Späť na obsah

Vysokokvalitné meracie zariadenia

teodolit

Teodolitové kontroly.

Stavební odborníci uplatňujú vysoké požiadavky na kvalitu stavieb, ktoré sa časom zvyšujú. Aby boli splnené všetky potrebné požiadavky na stavbu budov, musia stavitelia vykonať mnoho rôznych meraní na určenie nepresností vykonaných počas práce. To vám umožní ďalej presunúť celý proces výstavby, berúc do úvahy všetky chyby, ktoré budú včas napravené.

Vysoko kvalitné vykonávanie všetkých meraní si vyžaduje použitie geodetických nástrojov, ktoré sú súčasťou pomerne veľkej skupiny meracích prístrojov. Špecifické meradlo je určené na vykonávanie špecifických meraní. Súčasne existujú nástroje na meranie, ktoré sú multi-profilové so širokým rozsahom možností.

Ak porovnáme dve zariadenia na špeciálne merania, potom je použitie teodolitu spojené s najuniverzálnejšími meraniami v porovnaní s úrovňou, ktorej špecializácia je užšia. Napriek tomu oba typy meracích prístrojov majú širokú škálu aplikácií.

Teodolit je charakterizovaný dvojkanálovým optickým systémom, ktorý zabezpečuje mechanizmus s najviac nezávislým a spoľahlivým systémom spojeným s konštrukciou obrazu dvoch kruhov, ktoré sú v rovine jednej stupnice. Teodolitový referenčný systém je spojený s použitím mikroskopu, ktorý má určité cenové rozdelenie. Oddeľujú sa kruhy teodolitov s jedným ťahom.

Späť na obsah

Aké sú úrovne používané na prieskum?

Schéma vyrovnávania

Naladenie schémy.

Pre rôzne typy meraní sa používajú rôzne typy úrovní, ktoré sa odlišujú typom nástroja a princípom jeho fungovania. Používajte laserové a digitálne úrovne, ktoré sú elektronické. Použitie takýchto zariadení ako optických úrovní umožňuje proces geometrického vyrovnávania.

Merací prístroj má ďalekohľad s okulárom. Na upevnenie potrubia pomocou špeciálneho stojana s nosnou plošinou, ako aj pomocou systému skrutiek, ktorý umožňuje otáčanie úrovne na stranu vo vodorovnej rovine.

Pomocou zdvíhacích skrutiek môžete vystužiť optickú úroveň, ktorá vám umožní poskytnúť nástroj potrebnú pracovnú polohu. Horizontálny pohyb je možné vykonať pri odoberaní potrebného referenčného bodu pomocou elevačnej skrutky. Aby ste zachovali vodorovnú os, pozorovateľný, je na úrovni nastavený automatický kompenzátor, ktorý vám umožní zvýšiť nielen rýchlosť, ktorou sa vykonáva meranie, ale aj ich presnosť.

Použitie geodetického prístroja, čo môže byť aj elektronická úroveň, umožňuje presnejšie meranie. Dostupnosť softvérového prístroja je spojená s možnosťou spracovania získaných meraní v reálnom čase, čo sa vykonáva s maximálnou presnosťou. Úložné zariadenie pomáha fixovať všetky získané hodnoty merania.

Späť na obsah

Charakteristika konštrukcie hladiny laseru

Meranie podľa úrovne

Úroveň schémy merania.

Dnes sú laserové vrstvy široko používané v stavebníctve, ktorých dizajnové prvky sú spojené s jednoduchým používaním týchto nástrojov. Princíp činnosti optických, laserových alebo elektronických úrovní sa líši v závislosti od mechanizmov nástrojov. Napríklad návrh hladiny lasera je charakterizovaný prítomnosťou laserového žiariča, ktorý dodáva laserový lúč do priestoru za prítomnosti optického hranolu.

Laserové lúče, ktoré vychádzajú z úrovne, vedú k vytvoreniu dvoch otvorených plôch umiestnených kolmo, ktoré sa navzájom pretínajú. Ak ste ich vedení, potom je možné zarovnať rôzne povrchy (steny, podlahy, dvere). Práca týchto úrovní vám umožňuje nazývať ich pozitívne alebo statické.

Priraďte laserové úrovne rotačného typu. Vyznačujú sa zrýchleným tempom práce vďaka zabudovanému elektrickému motoru, ktorý umožňuje, aby bol laserový impulz otočený o 360 °.

Úloha hranola v takýchto zariadeniach sa vykonáva zaostrovaním šošoviek vytvárajúcich bod vo vonkajšom otvorenom priestore, ktorý je viditeľný voľným okom. Tento bod sa mení na čiaru, ktorá je ideálnou líniou. Tento typ úrovní sa používa na účely vykonania opravárenských a dokončovacích prác spojených s vlepovaním na steny tapetového papiera, pokladaním dlaždice, zariadením podstavcov atď.

Späť na obsah

Aké dizajnové vlastnosti má teodolit?

Teodolitové zariadenie

Schéma zariadenia teodolit.

Teodolit je zariadenie, ktoré umožňuje meranie vodorovných a zvislých uhlov na zemi. Prvé teodolity mali pravítko, ktoré bolo umiestnené na samom konci ihly v strede goniometrického kruhu. Otáčanie pravítka na špičke ihly sa podobalo pohybu ihly kompasu.

Pravítko malo špeciálne rezy, cez ktoré sa prehrávajú vlákna a ktoré zohrávajú úlohu indexov. Goniometrický kruh v strede bol spojený s vrcholom meraného uhla, po ktorom bol pevne fixovaný.

Potom bola prvá strana rohu skombinovaná s pravítkom, ktorý bol otočený, berúc do úvahy počet č 1 podľa stupnice, ktorú mal goniometer. Druhá strana rohu bola potom spojená s pravítkom a zaznamenala odpočítavanie č. 2. Ďalej sme zistili rozdiel medzi hodnotami vzoriek č. 2 a č. 1 a výsledok bol rovnaký ako uhol. Pohyblivý pravítko sa nazýva alidade a slovo "limb" je názov goniometrického kruhu. Ak chcete kombinovať pravítko a bočné strany rohu, používali sa vezery, ktoré boli stále na primitívnej úrovni.

Späť na obsah

Zariadenia, ktoré sú súčasťou teodolitového dizajnu

Meranie vertikálneho uhla pomocou teodolitu

Schéma merania vertikálneho uhla teodolitu.

Moderné teodolity sú charakterizované rovnakými princípmi fungovania a menami konštrukčných prvkov. Myšlienka merania uhlov je spojená s prítomnosťou ďalekohľadu, ktorý spája alidadu a boky uhla. Potrubie sa musí otáčať nielen vo výške, ale aj v azimute.

Prístroj je vybavený zariadením na číselníku, ktoré vám umožňuje čítať. Pri konštrukcii teodolitu je zabezpečený robustný kovový kryt. Aby sa alidad s jazykom dostal do hladkej rotácie, je poskytnutý systém osí.

Proces pohybu v kruhu týchto prvkov sa reguluje pomocou upínacích skrutiek. Aby ste vytvorili teodolit na povrchu zeme, použite špeciálny statív. Tam je tiež optický klesá (vlákno ovos), ktorý umožňuje kombinovať olovo linku a stred končatiny.

Boky uhla počas jeho merania by mali byť navrhnuté na rovine končatiny vertikálnou rovinou, ktorá je pohyblivá a nazýva sa kolimácia. Ostre pozorovania teleskopu sa podieľa na jeho tvorbe, keď sa otáča okolo svojej vlastnej osi.

Teodolit má na druhej strane horizontálne a vertikálne vlákna usporiadané v priemeroch. Vďaka týmto vláknam je pozorovanie. Keď sú dve horizontálne vlákna umiestnené v rovnakej vzdialenosti od jednoduchého priečneho závitu, ktorý je horizontálny, nazývajú sa diaľkomery.

Späť na obsah

Rozdiely medzi teodolitmi a úrovňovými zariadeniami

Hlavné rozdiely medzi meradlami úrovne a teodolitu súvisia s návrhom ich mechanizmov.

Optická úroveň

Schéma prvkov optickej úrovne.

Rozdiely nástrojov možno zaznamenať v prítomnosti dvojkanálového referenčného systému pre teodolit a meraciu tyč s údermi na úrovni. V prvom prípade optický systém predpokladá prítomnosť mikroskopu, ktorý má určitú cenu rozdelenia. Pomocou ťahov aplikovaných na koľajnicu úrovne sa merania robia v metroch, centimetroch, milimetroch.

Teodolit má svojou všestrannosťou dokonalý referenčný systém súvisiaci s digitálnym indexovaním, a preto priemyselný priemysel začal s výrobou rôznych modifikovaných zariadení. Moderné zariadenie teodolitu sa od základného modelu odlišuje prítomnosťou kompenzátora, ktorý je zodpovedný za prevádzku inštalácie ďalšej možnosti pozorovania.

Na rozdiel od úrovne môže byť teodolit každého dizajnu aplikovaný na dve úrovne naraz. Nielen na horizontálnej úrovni, ako na úrovni, ale aj na vertikálnej úrovni. Vývoj prístrojov zahŕňa rozvoj výroby teodolitov, ktoré sa vyznačujú technickými vlastnosťami vyššej úrovne, čo sa vzťahuje aj na ich prevádzkové vlastnosti.

Rozsah teodolitu je širší ako úroveň, kvôli možnosti uskutočniť presné štúdie a výpočty. Ak porovnáme dva typy zariadení, potom pre určitú triedu použitej úrovne sú poskytnuté špecifické požiadavky.

Späť na obsah

Podmienky pre kvalitatívne využitie teodolitu a hladiny

Účtovanie teodolitov

Príklad tabuľky prehľadov teodolitov.

Inšpektori radšej majú hneď dva nástroje na výskum, z ktorých každý je vhodný pre určité podmienky merania. V praxi sa plánuje uplatňovať zdokonalené nahrávanie, ktoré už nebudú skreslené, ako pred úrovňou.

Za niekoľko rokov bude mať teodolit, bez ktorého nemožno zvládnuť geodéziu, veľmi dobre vybavenú konštrukciu. Napríklad v zariadení bude možné použiť špeciálne kruhy vyhľadávania.

Ak majú geodetrieri pracovať v otvorenom priestore, používanie hladiny laseru nemusí byť tak pohodlné ako pri meraní s teodolitom. To je spôsobené tým, že pri jasnom a nehomogénnom osvetlení možno laserový lúč úrovne prehliadnuť. Všeobecne platí, že pre poľné podmienky merania je tradičný teodolit užitočnejším optickým zariadením, ktoré nevyžaduje batérie ani batériu na prevádzku.

Teodolitské teleskopy sú vybavené mriežkami štyroch druhov vlákien. Priesečník vlákien mriežky a optického stredu šošovky sa nazýva os pohľadu trubice. Výroba zariadenia je spojená s inštaláciou kolmou na jeho vertikálnu os, ktorá je hlavná. Pri presnej inštalácii vertikálnej osi je potrebné každú rotáciu teleskopu, ktorá je pripevnená v nulovej polohe, poloha osi pozorovania musí byť spojená s horizontálnou rovinou. Táto vlastnosť úrovne je základná, pretože jej rúrka môže mať len nulovú pozíciu.

Späť na obsah

Hlavný rozdiel medzi úrovňou a teodolitom v ich praktickej aplikácii

Späť na obsah

Ako sa inštaluje merací prístroj na statív

Pri inštalácii podpery na úrovni olovnice sa nevyžaduje. Je potrebné monitorovať hlavu zariadenia tak, aby mal viac alebo menej horizontálnu polohu.

Teodolitový prieskum

Teodolitový prieskum.

Ak chcete nainštalovať teodolit, stativ musí byť umiestnený na stred. Za týmto účelom je na zaskrutkovanú skrutku pripevnená olovnica. Statív je inštalovaný tak, že olovnica je bližšie k stredu kolíka, ktorý slúži na označenie bodu stojania nástroja.

Nastavenie statívov by malo byť vykonané zatlačením nožičiek a presunom na bezpečnejšie upevnenie meracieho prístroja vybaveného ďalekohľadom. Potom by mali byť pripevnené stonky statívu a nastavenie by sa malo presnejšie nastaviť stlačením nohy na výčnelku konkrétnej nohy.

Po ukončení tohto postupu je úroveň alebo teodolit odstránený z puzdra alebo krabice na inštaláciu prístroja a zarovnanie koncov zdvíhacích skrutiek so špeciálnymi zárezmi na hlave statívu. Potom je potrebné odskrutkovať skrutky, ktoré sa zdvíhajú v rovnakej výške, a upevniť nástroj na statív.

Späť na obsah

Ako nainštalovať prístroj na statív

Zdvíhacie skrutky a úrovne umožňujú ďalšiu inštaláciu úrovne alebo teodolitu. Je to spôsobené tým, že hlavná vertikálna os musí byť vo vertikálnej polohe. Ak nainštalujete úroveň, kliknite na výčnelok každej nohy statívu tak, aby bola kruhová úroveň v strednej polohe.

Diaľkový teleskop by mal byť umiestnený v pozícii, ktorá je rovnobežná s čiarou dvoch zdvíhacích skrutiek. Pri otáčaní v rôznych smeroch by bublina pripevnená k teleskopu mala byť umiestnená do strednej polohy.

Potom zopakujte otáčanie ďalekohľadu a nastavte ho rovnobežne s čiarou, ktorá sa vzťahuje na ďalšie dve skrutky. V dôsledku toho by mala byť úroveň opäť v strednej pozícii. Potom akékoľvek otočenie ďalekohľadu hladiny nedosiahne bublinu z danej pozície.

Späť na obsah

Rozlišovacie vlastnosti chyby merania

Použitie optickej úrovne je spojené s určením relatívnej hodnoty, ktorá označuje stupeň podhodnotenia alebo prekročenia akejkoľvek značky vzhľadom na bod spojený s inštaláciou úrovne. Pomocou optickej úrovne vykonajte potrebné merania vzdialenosti od koľajnice.

Je dôležité presne určiť uhly v horizontálnej rovine. To však stačí na to, aby došlo k zrúteniu základov pre vidiecky dom. V tomto prípade nie je nutné na tento účel použiť nákladný optický teodolit.

Často má optická úroveň chybu merania, ktorá je nižšia ako chyba najdrahšieho laserového zariadenia s vysokou presnosťou. Pri konvenčných modeloch zariadení bude chyba približne 2 mm na 1 km dvojitého zdvihu. Z tohto dôvodu je používanie optickej úrovne bežnejšie pre dlhšie vzdialenosti a presný výsledok merania.

Pre optiku ľubovoľnej úrovne je typický minimálny stupeň odstránenia koľajníc z miesta inštalácie nástroja, čo je 0,4 m. Táto hodnota postačuje na to, aby sa vykonala stavebná práca dokonca aj pri objektoch s minimálnym významom.

Pridať komentár